ANBI

Jaarverslagen van de secretaris en penningmeester worden tijdens de algemene ledenvergadering gepresenteerd.

Meer informatie o.a. ANBI klik voor 2022 hier en voor 2023 hier

Voor onderbouwing van de balans en toelichting over 2022 klik hier en over 2023 klik hier


Vereniging Tesjoengat Israël 2023


Banktegoeden 2023

Stand per 1-1-2023

Stand per 31-12-2023

Winst Baten en lasten 2023


Baten

Giften, lidmaatschap, legaten

Bijdrage NIHS 2.0

Bezoek groepen

Rente

Project onderhoud 2021

Baten totaal


Lasten

Eredienst

Huisvesting, restauratie

Beveiliging

Activiteiten

Bureaukosten

Project onderhoud 2021

Lasten totaal


87.266,54

86.979,41

-287,13

14.804,76


9.176,00

566,37

491,70

2.808,00

27.846,83


4.064,43

13.924,53

250,00

2.680,11

1.687,09

5.527,80

28.133,96

LIDMAATSCHAP 

De vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften zijn hierdoor aftrekbaar

In de jaarvergadering 2024 van onze vereniging is de contributie voor leden wederom vastgesteld op voor:

Als u lid wilt worden neem dan contact met ons op.

DONATIE

Ook als sympathisant van onze sjoel zien wij uw bijdrage altijd van harte tegemoet. Uw giften maken het onder meer mogelijk om de sjoeldiensten te organiseren, de kiddoesj te verzorgen en het gebouw te onderhouden en te verwarmen. Dit alles kunnen wij slechts realiseren door de financiële bijdragen van velen.

U kunt ook giften en schenkingen zelf overmaken op onderstaande bankrekening:


IBAN: NL 08 INGB 0004 5189 12 ten name van Tesjoengat Israël - Hulpe Israels, Amsterdam.Kiddoesj 


Heeft u interesse om een kiddoesj te geven in onze sjoel, bijvoorbeeld vanwege een bijzondere gelegenheid? 

Dit kan al vanaf € 85,00.


In samenwerking met Mouwes Kosher Delicatessen hebben wij drie Kiddoesjpakketten samengesteld:

  • Basis Kiddoesj: € 85,00
  • Uitgebreide Kiddoesj: € 145,00
  • Luxe Kiddoesj: € 200,00


In onderstaande agenda kunt u zien welke sjabbat/feestdag nog beschikbaar is voor u om een Kiddoesj te geven.


Indien u een Kiddoesj wil geven kunt u direct contact opnemen met Mouwes Kosher Delicatessen op telefoonnummer 020-6610180.

Geef aan bij hen dat het om een Kiddoesj gaat in onze sjoel.


U kunt het ook aan ons melden per email: info@gerard-dou.nl en dan zullen wij u in  contact brengen met Mouwes Kosher Delicatessen.

Na bestelling zal de kiddoesj klaar liggen voor u in sjoel (u hoeft het dus niet zelf op te halen bij Mouwes).


Uiteraard kunt u ook zelf een kiddoesj samenstellen of een deel van een kiddoesj sponsoren.


Veel dank voor uw donatie!

AVG

Algemene Verordening Gegevensverwerking

Vereniging Tesjoengat Israel, gevestigd aan Gerard Doustraat 238, 1073 XC Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:
https://gerard-dou.nl/  Gerard Doustraat 238, 1073 XC Amsterdam


Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Tesjoengat Israel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gerard-dou.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vereniging Tesjoengat Israel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming
Vereniging Tesjoengat Israel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging Tesjoengat Israel) tussen zit. Vereniging Tesjoengat Israel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vereniging Tesjoengat Israel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging Tesjoengat Israel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vereniging Tesjoengat Israel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Tesjoengat Israel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gerard-dou.nl om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vereniging Tesjoengat Israel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vereniging Tesjoengat Israel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gerard-dou.nl